Toelating op de Wingerd

Met Passend Onderwijs wordt er naar gestreefd alle leerlingen de beste kansen te geven en zoveel mogelijk regulier en thuisnabij onderwijs te laten volgen. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen regulier en speciale scholen samen de regionale Samenwerkingsverbanden ( SWV ) binnen Friesland.

Hoe gaat nu een aanmelding voor de Wingerd in zijn werk?

U denkt er aan om  uw zoon of dochter bij de Wingerd aan te melden.  Wij nodigen u uit voor een oriëntatiegesprek met de teamleider,  waarin vragen kunnen worden gesteld en er een beeld van de school kan worden gegeven. Het betreffende kind is bij dit eerste bezoek nog niet aanwezig.

De ouders gaan een aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen en tegelijkertijd zal er contact worden gezocht met  de onafhankelijke toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband (SWV) voor primair of voortgezet onderwijs.

Deze commissie bepaalt op grond van informatie of het kind  een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt voor het speciaal onderwijs. Is dit het geval dan besluit de Commissie van Begeleiding van de Wingerd of de Wingerd aan het kind, gezien mogelijkheden en/of beperkingen wel goed onderwijs kan geven. Deze commissie bepaalt of het kind kan worden toegelaten. Als de school vindt dat zij dit niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school  of zorgt ervoor dat het kind op een andere passende school of dagbesteding wordt ondergebracht.

De ouders worden op de hoogte gebracht van dit besluit en kunnen bezwaar aantekenen als zij het niet eens zijn met de beslissing.

 

In het kort gaat de aanmelding  als volgt:

-oriëntatie van beide kanten, school en ouders (is de Wingerd juiste onderwijsplek?)

– Zo ja, aanmeldingsformulier en papieren voor aanvragen TLV door ouder laten ondertekenen

– School van herkomst (SWV waar leerling per 1 aug 2014 woonde) stuurt benodigde rapportage SWV voor toelaatbaarheidsverklaring. Zodra TLV er is kan kind op school komen

– Binnen 6 weken wordt er een Ontwikkelingsperspectief  geschreven en besproken met ouders