informele contacten is er ook een aantal min of meer officiële gelegenheden waarbij de ouders de school binnenkomen.

Hierna  ziet u op welke wijze we er als school voor zorgen dat u goed geïnformeerd wordt, waarbij er ook tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht.

 Ouderbezoek
Een andere vorm van contact is het ouderbezoek. De leerkrachten brengen een kennismakingsbezoek aan de ouders van  nieuwe leerlingen in hun groep. Tijdens de ouderbezoeken vertelt de groepsleerkracht hoe de leerling het op school doet, hoe het gaat in de groep, welke problemen er (eventueel) zijn en of de leerling met plezier naar school gaat. De ouders kunnen dan aangeven hoe hun kind de school ervaart, wat voor problemen er (eventueel) zijn en hoe het thuis gaat.

Nieuwsbrief
De school mailt  gedurende het schooljaar  een aantal nieuwsbrieven. Deze verschijnen over het algemeen aan het einde van de maand. Hierin beschrijven wij de actuele en op handen zijnde gebeurtenissen.

Website-schoolgids
De school heeft een eigen website www.dewingerd-damwald.nl. Deze website wordt regelmatig bijgehouden. Naast informatie over de school kunt u hier ook de schoolgids downloaden.
Ook plaatsen we veel foto’s van activiteiten op onze site.

Activiteitenkalender
In de Activiteitenkalender van De Wingerd vindt u alle praktische informatie voor het schooljaar 2015-2016. Per maand wordt op een kalenderblad weergegeven welke activiteiten er op school gepland zijn. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijsinhoud, leerlingenzorg, rapportage, oudercontacten, feesten en vieringen en ook buitenschoolse activiteiten. Tenslotte worden ook vakanties en vrije dagen hierop aangegeven. Op deze manier nemen wij u mee het (school)jaar rond.

Dag-/weekverslag
In de relatie tussen school en ouders vinden we contact met de ouders heel belangrijk. De contacten lopen, afhankelijk van de taalvaardigheid van de leerling, via het contactschrift of het weekverslag. In het contactschrift kunnen leerkrachten èn ouders informatie over school, dagelijkse dingen thuis of op school en speciale momenten schrijven. In bepaalde situaties kan zowel de leerkracht als de ouder(s) telefonisch informatie uitwisselen of een gesprek aanvragen. Telefonisch contact vindt plaats voor en na schooltijd (voor schooltijden zie blz. 10), uitgezonderd noodgevallen.

Klassenavond/informatieavond
Naast de voortgangsgesprekken, kunnen er gesprekken op initiatief van de school of op verzoek van ouders plaatsvinden. U wordt hiervoor op school uitgenodigd. Wanneer een leerling 12 jaar is, vindt er samen met de ouders een gesprek plaats over de meest geschikte school voor voortgezet onderwijs. In dit gesprek worden tevens gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe we de leerling het beste kunnen voorbereiden op de vervolgsituatie.

Evaluatie – rapportage    (20-min.gesprekken)
In het groepsplan staat voor de leerling welke doelen we willen bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen, bewegingsonderwijs etc.

Gedurende het schooljaar zijn er twee  ouderavonden waarop de leerkracht met ouders de ontwikkeling  van hun zoon/dochter bespreekt. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om, tijdens deze avonden, een gesprek aan te gaan met specialisten en/of vakleerkrachten.

Informatievoorziening gescheiden ouders
De informatievoorziening aan gescheiden ouders is bij de wet geregeld (art. 377 c). In deze wet staat vermeld dat beide ouders recht hebben op informatie ook als ze niet samen wonen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ouders die wel en ouders die geen ouderlijk gezag over hun kind hebben. Meestal behouden beide ouders na een scheiding het ouderlijk gezag en hebben dus beiden ook recht op informatie over hun kind. Als een ouder niet is belast met het ouderlijk gezag heeft hij alleen recht op informatie als hij daarom verzoekt en het moeten dan concrete vragen over het kind betreffen. In de praktijk betekent dit, dat school de ouder waarbij het kind woont als contactpersoon beschouwt en met hem/haar contact heeft over de dagelijks gang van zaken. Gaat het om meer officiële zaken dan wordt ook de andere ouder die belast is met het ouderlijk gezag. geïnformeerd. Hierbij kan gedacht worden aan de schoolgids, ouderavonden, contactavonden, schoolresultaten en de bespreking van het handelingsplan, hiervoor ontvangen dus beide ouders een uitnodiging. Dit betekent dat de school de adresgegevens nodig heeft van beide ouders. Als een kind op school komt worden de adresgegevens van beide ouders gevraagd, als hierin veranderingen optreden (ander telefoonnummer, verhuizing etc.) gaat de school er vanuit dat ouders deze veranderingen zelf doorgeven aan de school. De ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste adres gegevens.

Ouderactiviteitencommissie
De Ouderactiviteiten commissie bestaat uit ouders van leerlingen van De Wingerd. De Ouderactiviteiten commissie vergadert 3 à 4 maal per schooljaar over onderwerpen die voor ouders en hun leerlingen van belang zijn in relatie met de school. In de eerste vergadering wordt een jaarplanning gemaakt, hierbij is ook de teamleider aanwezig. Bij de volgende vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig.

De school kan de hulp van de ouderactiviteiten commissie inroepen bij activiteiten zoals zomerfeest, sportdag en vieringen. De ouderactiviteiten commissie kan op zijn beurt u als ouders/verzorgers weer inschakelen, dus wie weet doet de commissie  in de toekomst een beroep op u.

Voor vragen/opmerkingen/ideeën kunt u de ouderraad mailen:

info@dewingerd-damwald.nl