Professionalisering in het onderwijs
Sinds schooljaar 2013-2014 zijn de scholen van SO Fryslân gestart met het verder professionaliseren van leerkrachten. Het ontwikkelen van goed onderwijskundig vakmanschap is ondergebracht in een gildestructuur: het Noordelijk Onderwijsgilde. Iedere leerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider, directeur en teamleider werkt hiermee aan zijn/haar professionele groei, wat de kwaliteit van onderwijs op scholen omhoog brengt. Met de permanente scholingsstructuur die hierbij hoort, willen we leerkrachten de kans geven zich te bekwamen tot ‘vakman’ of ‘meester’. Net als in andere beroepsgroepen wordt scholing een standaard onderdeel van een functie, waarmee vakkennis en vaardigheden worden onderhouden en overgedragen. In schooljaar 2015-2016 zullen er ook scholingstrajecten aan onderwijsassistenten aangeboden worden.

Het komende schooljaar volgen ruim 200 personeelsleden van SO Fryslân een scholingsmodule. Intern begeleiders bekwamen zich in het ondersteunen van leerkrachten. Teamleiders en directeuren volgen een module om de ontwikkeling van leerkrachten eenduidig te kunnen waarderen en beoordelen.

SO Fryslân loopt met deze gezamenlijke professionalisering vooruit op het overheidsbeleid: per 2017 zal elke leraar geregistreerd moeten zijn in het Register Leraar, om zijn/haar ontwikkeling aan te kunnen tonen. Leerkrachten van SO Fryslân kunnen dat al vanaf dit schooljaar.