Schoolfonds
Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage die is ingesteld om de ouders niet elk moment lastig te hoeven vallen met verzoeken om betaling van zaken, die niet door de overheid vergoed worden, zoals de schoolreizen, maar ook het melk of karnemelk drinken op school. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend met vaststelling van de hoogte van de bijdrage en de bestemming van de middelen in het fonds.

Op het aanmeldingsformulier van de school heeft u al een keuze gemaakt tussen een automatische incasso of een factuur. Door de ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt de over-eenkomst schoolfonds geactiveerd en bent u ook gehouden aan betaling.

Ieder schooljaar in september ontvangen alle ouders een overzicht met daarop aangegeven de daadwerkelijke kosten. Wanneer u er voor kiest uw kind niet te laten deelnemen aan de schoolreis,  zorgt de school voor een vervangende activiteit. Als u aangeeft dat uw kind ergens aan kan meedoen of een dienst afneemt zoals het drinken van (karne)melk, bent u ook verplicht daarvoor te betalen.

In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de zgn. reductie- en kwijtscheldingsregeling. Deze houdt in dat de school de verschuldigde ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt kan schelden mocht u, op basis van argumentatie, niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunnen voldoen.