De Wingerd is bestuurlijk ondergebracht bij de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân.
Het besturingsmodel van de stichting bestaat uit een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de scholen en de voorzitter van het College van Bestuur is de contactpersoon voor de Raad van Toezicht.
De Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân kent een systeem van mandatering van bevoegdheden van het College van Bestuur naar de directeuren.

Het uitgangspunt bij de mandatering van bevoegdheden is, dat centraal (bovenschools) wordt behandeld wat bedrijfseconomisch, onderwijskundig en personeelsmatig van belang is en dat gedecentraliseerd (op school) wordt wat mogelijk en verantwoord is. Het streven is er daarbij op gericht dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd.

Het College van Bestuur werkt op het bestuursbureau met een bovenschoolse staf. Deze bestaat uit adviseur personeel, adviseur financiën en een ambtelijk secretaris.
De adviseur personeel adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van personeelsmanagement, voert het personeelsbeleid uit en adviseert over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid.

De adviseur financiën adviseert het College van Bestuur en de directeuren op het gebied van de financiën. De ambtelijk secretaris ondersteunt het College van Bestuur.

organogram so fryslan

Steunpunt SO Fryslân
Met de komst van de Wet Passend Onderwijs is er nog een grote verandering, de Ambulante Begeleiding op de reguliere school in de buurt, gaat de komende jaren verdwijnen. Omdat zowel het REC Fryslân als de Groep Ambulante Begeleiders een grote vraagbaak, steun en toeverlaat waren voor ouders en leerkrachten, zijn deze functies ondergebracht in het STEUNPUNT SO-FRYSLÂN.

Het loket is telefonisch en per e-mail elke werkdag van 8.30 – 16.30 uur te bereiken.

Contact gegevens:          Steunpunt SO Fryslân
Adres:                               Morra 2-3, 9204 KH  Drachten
Tel:                                    0512-381254
Email:                               info@steunpunt-sofryslan.nl

Heeft u vragen? De medewerkers van het Steunpunt zijn school-nabij en laagdrempelig benaderbaar.Het Steunpunt bestaat uit professionals die bij al hun activiteiten als doel hebben een bijdrage te leveren aan nog beter onderwijs voor alle kinderen en met name leerlingen met een (eventuele) beperking.De consulenten (voorheen ambulante begeleiders) werken onafhankelijk en ondersteunen in de driehoek kind/jongere, ouders en school/instelling.
Meer informatie:           http://www.steunpunt-sofryslan.nl

Professionalisering in het onderwijs
Sinds schooljaar 2013-2014 zijn de scholen van SO Fryslân gestart met het verder professionaliseren van leerkrachten. Het ontwikkelen van goed onderwijskundig vakmanschap is ondergebracht in een gildestructuur: het Noordelijk Onderwijsgilde. Iedere leerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider, directeur en teamleider werkt hiermee aan zijn/haar professionele groei, wat de kwaliteit van onderwijs op scholen omhoog brengt. Met de permanente scholingsstructuur die hierbij hoort, willen we leerkrachten de kans geven zich te bekwamen tot ‘vakman’ of ‘meester’. Net als in andere beroepsgroepen wordt scholing een standaard onderdeel van een functie, waarmee vakkennis en vaardigheden worden onderhouden en overgedragen. In schooljaar 2015-2016 zullen er ook scholingstrajecten aan onderwijsassistenten aangeboden worden.

Het komende schooljaar volgen ruim 200 personeelsleden van SO Fryslân een scholingsmodule. Intern begeleiders bekwamen zich in het ondersteunen van leerkrachten. Teamleiders en directeuren volgen een module om de ontwikkeling van leerkrachten eenduidig te kunnen waarderen en beoordelen.

SO Fryslân loopt met deze gezamenlijke professionalisering vooruit op het overheidsbeleid: per 2017 zal elke leraar geregistreerd moeten zijn in het Register Leraar, om zijn/haar ontwikkeling aan te kunnen tonen. Leerkrachten van SO Fryslân kunnen dat al vanaf dit schooljaar.