leerlingenzorg
Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier, in het zelfde tempo of hebben dezelfde leerpunten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belevingswereld en de mogelijkheden van elke leerling. Als een leerling op school komt wordt er een Ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld opgesteld. Hierin staan alle gegevens van de leerling die belangrijk zijn voor de leerkracht(en) van de groep. Vanuit het OPP worden na een aantal weken de eerste groepsplannen opgesteld. Hiermee werken wij binnen de groepen.

Tijdens een schooljaar werken wij met jaardoelen. We streven ernaar om de gestelde jaardoelen binnen een jaar te behalen. Dit doen we door een jaar op te splitsen in twee periodes.

De groepsplannen hebben een centrale plek binnen deze periodes. Voorafgaand aan een periode wordt een groepsplan opgesteld. Hierin staan kleine doelen waar binnen de groep specifiek aan wordt gewerkt. Halverwege een periode vindt er een thermometermoment plaats. Aan het einde van de periode worden de gestelde doelen geëvalueerd. Dit vindt plaats tijdens een analysegesprek tussen de leerkracht(en) en IB-er. Aan de hand van dit analysegesprek worden de doelen voor de volgende periode opgesteld. Dit wordt vervolgens weer verwerkt in een groepsplan.

In het groepsplan staat voor iedere leerling welke doelen we per vakgebied willen bereiken. Vakgebieden zijn onder andere taal en rekenen. Binnen deze groepsplannen is er ruimte om specifieke aandachtspunten t.a.v. de didactische en pedagogische aanpak voor elke individuele leerling op te nemen. Daarnaast kan er ook gevarieerd worden in leertijd en wordt de inzet van specifieke leer- en hulpmiddelen voor iedere individuele leerling vastgelegd binnen het groepsplan.

Gedurende het schooljaar zijn er twee oudergespreksavonden waarop de leerkracht met ouders de ontwikkeling van hun zoon/dochter bespreekt. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om, tijdens deze oudergespreksavonden, een gesprek aan te gaan met specialisten en/of vakleerkrachten. Op de oudergespreksavond in februari wordt de voortgang besproken en aan het eind van het schooljaar, in juni, worden de jaardoelen geëvalueerd en de nieuwe jaardoelen voor het volgend schooljaar vastgesteld. Gedurende het schooljaar hebben verschillende disciplines binnen school regelmatig overleg over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.

Schoolmaatschappelijk Werk
De schoolmaatschappelijk werker is er ter ondersteuning van de school (commissie van begeleiding), de ouders, leerkrachten en leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker heeft een uitgebreide kennis van externe zorg- en hulpverlening.

Onze maatschappelijk werker is: Marina Rozema. Zij is naast haar werk op school, tevens werkzaam voor MEE Friesland. U kunt haar advies vragen over allerlei zaken in het leven van u en uw kind, bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen, bemiddeling naar zorg- en hulpverlenende instanties, als het thuis niet lekker loopt (opvoedings-, relatie-, financiële problemen), vragen over wonen en de toekomst van uw kind, etc. Schroom niet om uw vragen te stellen.

Onze maatschappelijk werker is aanwezig op dinsdagmiddag en  donderdagochtend. U kunt dan binnenlopen voor een korte vraag of de school bellen en verzoeken om een afspraak. Bij nieuwe leerlingen gaat de schoolmaatschappelijk werkster op huisbezoek.

E-mail: m.rozema@dewingerd-damwald.nl

De verwijsindex
Sinds het voorjaar van 2010 heeft onze school een convenant met het VIF-ZiZeO (Verwijsindex Fryslân Zicht op Zorg en Onderwijs). De verwijsindex is een digitaal instrument waarmee professionals- zoals hulpverleners, beroepskrachten binnen scholen en begeleiders- kinderen en jongeren tot 23 jaar die risico’s lopen of problemen hebben kunnen registreren.

Hoe werkt de verwijsindex?
De verwijsindex Fryslân is alleen toegankelijk voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Als zij zich zorgen maken over een kind of jongere, geven zij een signaal af in de verwijsindex. Bij twee of meerdere signalen ontstaat er een match tussen betreffende professionals. Zij nemen in een vroeg stadium contact met elkaar op en maken een gezamenlijk plan van aanpak zodat het kind, de jongere en ouders snel passende hulp krijgen.

De verwijsindex Fryslân is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex. Belangrijk wanneer een kind gaat verhuizen.

In de Commissie van Begeleiding  (zie ook hoofdstuk D.1) van De Wingerd worden leerlingen met uitzonderlijke problemen besproken en indien nodig gemeld bij de verwijsindex Fryslân. De leden van de CvB bespreken ook voor wie en wanneer het nodig is te participeren in een gezamenlijk overleg om de problemen rondom een leerling/kind op te lossen.