Burgerservicenummer
Als school zijn we wettelijk verplicht om het burgerservice nummer (voorheen sofi nummer) bij inschrijving van uw kind op te nemen in de leerling administratie. Met dit burgerservice nummer, een uniek nummer voor uw kind, kan de overheid beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging van het onderwijs. Ook zullen in de toekomst leerlingen beter te volgen zijn bij een overstap naar een andere onderwijsinstelling. Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook al heeft niet elk kind een burgerservice nummer. Aan leerlingen die geen burgerservice nummer hebben, bijvoorbeeld omdat ze nog maar kort in Nederland zijn, wordt een onderwijsnummer toegekend vanaf het moment dat de geautomatiseerde gegevenslevering tussen school en overheid op gang is gekomen.

Vervoer
De meeste leerlingen worden dagelijks met taxi’s en busjes vervoerd. Voor de ouders zijn daaraan op dit moment nog geen kosten verbonden. Vooral de oudere leerlingen (vanaf ongeveer 12 jaar) reizen, zodra dat verantwoord is, ook wel met de bus naar school. Het is aan de Commissie van Begeleiding (vroeger Commissie van Onderzoek) om te bepalen of leerlingen ook na hun 12e jaar nog zijn aangewezen op aangepast vervoer; de regel is “openbaar vervoer waar het kan en alleen aangepast vervoer waar het moet!” De ouders nemen contact op met het vervoersbedrijf, wanneer een leerling geen gebruik maakt van de taxi of het busje.

Er moet elk schooljaar opnieuw een beschikking “aangepast vervoer” aangevraagd worden bij de gemeente. Bij een negatief besluit kunt u ondersteuning vragen bij de juridisch medewerker van MEE.

 

Medicijn verstrekking/medische handelingen
Op onze school worden we (regelmatig) geconfronteerd met verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld door ouders en het onderwijzend personeel. Onder bepaalde voorwaarden kan medewerking worden verleend aan het verstrekken van medicijnen. Hierbij valt te denken aan medicijnen die (eventueel een aantal keren per dag) gebruikt dienen te worden; bijv. pufjes voor astma, medicatie tegen ADHD/ADD, antibiotica, zetpillen bij toevallen (op basis van schriftelijke afspraken).

Voor verzoeken van ouders tot het verrichten van werkelijk medisch handelen geldt dat dit alleen kan door bevoegd en bekwaam personeel. Dit heeft o.a. betrekking op het meten van de bloedsuikerspiegel of het spuiten van insuline.

Schoolfonds
Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage die is ingesteld om de ouders niet elk moment lastig te hoeven vallen met verzoeken om betaling van zaken, die niet door de overheid vergoed worden, zoals de schoolreizen, maar ook het melk of karnemelk drinken op school. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend met vaststelling van de hoogte van de bijdrage en de bestemming van de middelen in het fonds.

Op het aanmeldingsformulier van de school heeft u al een keuze gemaakt tussen een automatische incasso of een factuur. Door de ondertekening van het aanmeldingsformulier wordt de over-eenkomst schoolfonds geactiveerd en bent u ook gehouden aan betaling.

Ieder schooljaar in september ontvangen alle ouders een overzicht met daarop aangegeven de daadwerkelijke kosten. Wanneer u er voor kiest uw kind niet te laten deelnemen aan de schoolreis,  zorgt de school voor een vervangende activiteit. Als u aangeeft dat uw kind ergens aan kan meedoen of een dienst afneemt zoals het drinken van (karne)melk, bent u ook verplicht daarvoor te betalen.

In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de zgn. reductie- en kwijtscheldingsregeling. Deze houdt in dat de school de verschuldigde ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk kwijt kan schelden mocht u, op basis van argumentatie, niet meer aan uw betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Schoolverzekering

De school heeft een collectieve ongevallen verzekering voor scholieren en hun begeleiders afgesloten. Deze verzekering is ook geldig bij excursies, schoolreizen en stages.

Als ouders en/of stagiaires ingeschakeld zijn bij begeleidingsactiviteiten van leerlingen blijft de verantwoordelijkheid bij de betreffende groepsleerkracht.

Als personeel, ouders of stagiaires, leerlingen vervoeren met eigen auto dan kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Zodra de leerling op school geplaatst wordt ontvangen ouders een inschrijvingsformulier.

Op dit formulier worden door de ouders o.a. de gegevens omtrent een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering ingevuld. Bij eventuele calamiteiten kan de school met deze gegevens directe hulp inroepen.

Indien leerlingen schade veroorzaken op school zijn ouders daarvoor aansprakelijk, tenzij de leerkracht en of toezichthouder onvoldoende toezicht heeft gepleegd. Aansprakelijkheid van de leerkracht of het schoolbestuur is pas aan de orde als hun kan worden aangerekend dat zij een geconstateerde onrechtmatige gedraging van een leerling niet hebben belet.