veiligheidsbeleid
Volgens de inspectie moet een school ‘de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel waarborgen, waarbij de sfeer veilig en ondersteunend voor de leerlingen dient te zijn’. Hier zijn wij het uiteraard mee eens. Als school willen wij ook inzicht hebben in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel. In verband hiermede is er het afgelopen schooljaar op stichtingsniveau ARBO-beleid en een Veiligheidsbeleid vastgesteld. Dit schooljaar willen we deze beleidsdocumenten school specifiek maken.

protocollen en afspraken
Op De Wingerd hanteren wij verschillende protocollen.
Medische protocollen en protocollen die te maken hebben met beleid.
Zo hebben we bijvoorbeeld protocollen voor pesten, besmettingsrisico’s, weglopen leerlingen, seksualiteit, internet, omgangscode personeel – leerling, schorsing toelating verwijderen van leerlingen, gedragsmatig moeilijke leerlingen, regels op school, medische protocollen etc.

klachten
Soms vinden er op school gebeurtenissen plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Heeft u een klacht of wilt u een gebeurtenis of voorval aan de orde stellen waar u het niet mee eens bent, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van de school.
Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie en heeft een (interne) contactpersoon en een (externe) vertrouwenspersoon.

Een klacht wat nu?
Gaat het om een gebeurtenis in de klas, dan is een gesprek met de leerkracht meestal voldoende om het voorval uit te praten of om uitleg te krijgen. Als u een klacht heeft over de leerkracht, dan gaan we ervan uit dat u eerst uw klacht bespreekt met de leerkracht zelf. Het kan voorkomen dat u na één of meer gesprekken met de leerkracht er niet uit komt. U kunt dan de klacht indienen bij de directeur. Als u een klacht heeft over algemene schoolzaken (niet gericht op klas of leerkracht), dan kunt u ook contact opnemen met de directeur.

Als u er niet in slaagt het probleem binnen de school op te lossen, dan kunt u zich melden bij de contactpersoon van de school. De contactpersoon geeft u informatie over de klachtenregeling en kan u doorverwijzen naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is in dienst van GGD Fryslân en zal uw klacht in behandeling nemen of u doorverwijzen naar de landelijke klachtencommissie waarbij het bevoegd gezag van de school aangesloten is.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie.
Contactpersoon: tel.nr. 0511-421330 (school)
Vertrouwenspersoon: mw. Reintsje Miedema;
GGD Fryslân, tel.nr. 088-2299536 Email: r.miedema@ggdfryslan.nl
Landelijke Klachtencommissie: mw. mr. A.C. Melis-Grollers, tel. nr. 070-3020836
Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. nr. 0900-11131111

Weigering, schorsing en verwijdering
Het komt voor, dat een leerling (even of voor langere tijd) niet op de school terecht kan. Dat kan zijn, omdat de leerling niet kan worden toegelaten (weigering). De school kan een leerling ook naar huis sturen, bijvoorbeeld om na wangedrag de rust te herstellen (time-out) of als straf (schorsing of verwijdering).

Weigering
De school kan het verzoek tot toelating van een leerling weigeren, ook al is er door het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Dat gebeurt als er geen plaats is, of als duidelijk is dat de school niet kan zorgen voor een goede ondersteuning van deze leerling, of als een ernstige verstoring van rust en orde dreigt. De informatie over wat de leerling nodig heeft is afkomstig van ouders of van andere instanties, en wat de school kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. De school moet duidelijk aangeven waarom deze leerling niet kan worden toegelaten en is er verantwoordelijk voor om een andere, passende plek voor de leerling te vinden. Tegen de weigering kan bezwaar worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

Time-out
Bij een ernstig voorval waarbij een leerling de gedragsregels van de school overtreedt, kan de school de leerling naar huis sturen (time-out). Dit is geen juridisch vastgelegde strafmaatregel, maar wordt gebruikt om de rust in school te herstellen of onveilige situaties te voorkomen. Zo’n time-out duurt maximaal een dag en gebeurt in overleg met de ouders van de leerling. De school bepaalt zelf wanneer een time-out wordt gegeven.

Schorsing
De school kan een leerling tijdelijk van school sturen (schorsen) als deze zich opnieuw misdraagt, terwijl duidelijk gewaarschuwd is. Dat kan ook bij diefstal, ernstig geweld of ongewenste intimiteiten. Zo’n schorsing is een officiële strafmaatregel, die aangeeft dat het zo niet verder kan. De schorsing kan van één tot vijf dagen duren. Deze tijd wordt gebruikt om met de ouders en eventueel de leerling te bespreken hoe het verder moet. Soms is de schorsing het begin van een verwijderingsprocedure.
Een schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, met de redenen ervoor. Een schorsing van meer dan één dag moet ook aan het bestuur van SO Fryslân, de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar worden gemeld. Tegen de schorsing is bezwaar mogelijk.

Verwijdering
Als er meermalen sprake is van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid of het onderwijs op school, kan de leerling definitief worden verwijderd van school. Dit is een uiterste strafmaatregel, die aan strikte voorwaarden is gebonden. Verwijdering is ook mogelijk als de school niet (langer) kan bieden wat de leerling nodig heeft, en de aar een maatregel om onderwijskundige of organisatorische redenen. In alle gevallen is verwijdering alleen mogelijk als voor de leerling een plaats op een andere school of instelling is gevonden.

Een besluit tot verwijdering wordt door het bestuur van SO Fryslân genomen volgens een vaste procedure, waarbij de Inspectie van het Onderwijs meerdere keren wordt betrokken. In een schriftelijke besluit wordt de schorsing en de redenen ervoor aan de ouders gemeld, samen met de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt.